Xarxes i espais de participació

Xarxes i espais de representació


Espais de representació

La Confederació forma part activa de diferents espais de representació i participació promoguts per institucions públiques en l’àmbit dels serveis d’atenció a les persones.

Consell General de Serveis Socials (CGSS), Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya)

El Consell General de Serveis Socials és l’òrgan superior de participació en matèria de serveis socials d’acord amb l’article 50.2 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

Com a organització empresarial del Tercer Sector Social, La Confederació té una vocalia tant en el Plenari com en la Comissió Funcional del CGSS.


Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya)

El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC) és un òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries associatives i de voluntariat, concretament, de l’elaboració, el seguiment i l’avaluació del Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat, per tal de portar a terme els programes i projectes necessaris per aconseguir que el voluntariat i el món associatiu afrontin positivament el seu futur, la seva capacitat d’incidència social, el procés de creixement i consolidació. El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya s’adscriu al departament competent en matèria de suport a les entitats i el voluntariat, que en aquest moment és el Departament de Treball, Afers socials i Famílies.


Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya)

El Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya és un òrgan de caràcter consultiu i interdisciplinari al servei de les persones i de les entitats que presten, utilitzen o són destinatàries de serveis d’intervenció social i que té com a objectiu millorar la qualitat d’aquesta intervenció i ser fòrum de referència en el debat ètic en el camp dels serveis socials.


Comissió de seguiment del Pacte per la Infancia (Generalitat de Catalunya)

El Pacte per a la infància és un compromís de país pel benestar dels infants i adolescents a Catalunya. És un acord social, consensuat i signat pels principals agents institucionals, socials i econòmics, després d’un procés participatiu obert i crític, per tal de donar resposta a les necessitats de la infància i l’adolescència, posar-la en el centre de les polítiques públiques i donar-li la veu i visibilitat com a ciutadania de ple dret. Està orientat a impulsar polítiques integrals que tinguin en compte la perspectiva dels infants i adolescents, que permetin prioritzar les polítiques adreçades a aquests ciutadans i ciutadanes i facilitin nous espais per a la construcció del seu present i el seu futur.


Taula de Contractació Pública, Ajuntament de Barcelona

La Taula de Contractació Pública, constituïda el 24 d’octubre de 2016, és un espai institucional de diàleg entre l’Ajuntament i els agents socials i econòmics de la ciutat amb la voluntat d’avançar cap a una contractació pública amb responsabilitat social


Grup impulsor del Projecte Tractor “Una Economia més Social que promou una ocupació de qualitat, més benestar i solidaritat”, Ajuntament de Barcelona

Aquest projecte s’emmarca dins l’Estratègia Compartida per una ciutat més inclusiva (Acord Ciutadà) i té l’objectiu d’aconseguir més estabilitat financera, impulsar la contractació responsable, enfortir l’organització en xarxa, millorar l’ocupabilitat i fomentar l’economia social, i aconseguir fer de l’economia social un actor econòmic referencial.


   

Xarxes

 

 

Logo AEEISSS_2

AEEISSS – Asociación Española de Empresas de Iniciativa Social  y Servicios Sociales

L’AEEISSS és l’organització d’àmbit estatal que aglutina a les associacions empresarials territorials que representen el sector de la iniciativa social en l’àmbit dels serveis socials i d’atenció a les persones. Formen part de l’AEEISSS La Confederació (Catalunya); HIREKIN (Euskadi) i AEISM (Madrid). Està present i incideix en la regulació estatal dels sectors de Lleure educatiu i Sociocultural; reforma juvenil i protecció de menors; i acció social.

La Confederació té la presidència de la Asociación Española de Empresas de Iniciativa Social y Servicios Sociales (AEEISSS).

 

Comments are closed