Millora contractació publica

Millora de la contractació pública


La millora de la contractació pública de serveis d’atenció a les persones és un dels principals eixos de treball de La Confederació, entenent que cal avançar  cap un model específic que, atenent a la vulnerabilitat dels col·lectius als quals s’adrecen, permeti preservar-ne la qualitat, la sostenibilitat i la viabilitat.

Amb l’objectiu d’aconseguir una contractació pública al servei d’una economia més social, al servei de les persones, La Confederació promou:

  • Espais de treball, reflexió i intercanvi de coneixements per la construcció col·lectiva i consensuada del model de contractació pública que volem (elaboració de propostes, identificació de bones i males pràctiques, etc.).
  • Incidència política per avançar en la millora de la contractació pública tant en l’àmbit municipal, autonòmic com estatal.
  • Interlocució amb agents socials relacionats per sumar esforços cap a l’objectiu compartit de garantir la qualitat dels serveis públics d’atenció a les persones.

 Idees

Tens documents relacionats amb la millora de la contractació pública de serveis d’atenció a les persones? Feu-nos-els arribar!


grups

Ets soci de La Confederació i vols participar en el Grup de Treball de Millora de la Concertació i Contractació Pública? Contacta amb nosaltres!


mala practica

Ets soci de La Confederació i has identificat una mala pràctica? Posa’t en contacte i mirarem d’incidir-hi.


chek

Coneixes bones pràctiques de contractació pública de serveis d’atenció a les persones? Comparteix-les!


Documents relacionats

PDFGeneralitat de Catalunya
Acord del Govern pel qual s’aprova el Codi per a una contractació pública socialment responsable en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn (Juny 2017)


 

PDFGeneralitat de Catalunya
Quadre d’al·legacions a l’Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones (2017)


 

PDFAjuntament de Barcelona
Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril, de contractació
pública sostenible de l’Ajuntament de Barcelona (Abril 2017)


 

PDFAjuntament de Barcelona
Guia de contractació pública social (2017)


 

PDFQuadern Càpsula de Coneixement i Debat La Confederació
Directiva Europea de contractació pública i qualitat dels serveis d’atenció a les persones. Continguts d’aplicació directa i avenços cap a una regulació que permeti garantir-ne l’accessibilitat, continuïtat i disponibilitat (Maig 2016)


 

PDFComissió Europea
Directives Europees de Contractació Pública 2014


 

 

PDFGeneralitat de Catalunya
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.


 

 

PDFGeneralitat de Catalunya
Informe 1/2016, de 6 d’abril, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. Continguts de la Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública, que han de ser d’aplicació directa a partir del dia 18 d’abril de 2016.


 

PDFGeneralitat de Catalunya
Codi de Bones Pràctiques de Contractació Pública de Serveis d’Atenció  les persones


 

PDFGeneralitat de Catalunya
Informe 10/2015, de 23 de juliol, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Ple) Assumpte: Codi de bones pràctiques en la contractació pública dels Serveis d’Atenció a les Persones


 

PDFGeneralitat de Catalunya
Informe 14/2013, de 28 de novembre, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat. Contractes de gestió de serveis públics.


 

PDFGeneralitat de Catalunya
Instrucció 1/2014 de l’OSACP, per a l’increment de la transparència i l’optimització d’aspectes dels procediments de contractació pública.


 

PDFGeneralitat de Catalunya
Junta Consultiva de Contractació Administrativa. Guia per la inclusió de clàusules contractuals de caràcter social.


 

PDFSindicatura de Greuges de Catalunya
Informe de bones pràctiques en la contractació pública de serveis d’atenció a les persones


 

PDFAjuntament de Barcelona
Instrucció per a la millora de la qualitat en la contractació dels serveis socials, assistencials i d’atenció a les persones


 

PDFAjuntament de Barcelona
Decret d’Alcaldia de Contractació Pública Responsable amb criteris socials i ambientals

 

 

 

Comments are closed