premis

PREMIS LA CONFEDERACIÓ. Edició 2020

Reconeixement a iniciatives de governança democràtica i transformació social

Formulari de presentació de candidatures

En el formulari web, tots els camps han de ser complimentats. En cas necessari, es pot consignar “Informació no disponible” amb la corresponent justificació.

Es recomana consultar els criteris de valoració marcats a les bases (punt 4)  per tal d’aportar informació rellevant que ajudi a valorar les candidatures.

La informació facilitada servirà per a la valoració de candidatures i per a l’elaboració del recull de bones pràctiques definit en aquestes bases.

Els límits de caràcters es refereixen a caràcters amb espais.

La presentació del formulari amb defectes de forma (camps sense omplir, excés de nombre de paraules o altres), suposarà l’exclusió de la candidatura del procés de valoració.

A. DADES DE L’ORGANITZACIÓ

Aquestes dades només seran utilitzades a nivell estadístic, en cap cas serviran per realitzar una valoració de la candidatura.

Nom/raó social: (màxim 75 caràcters)
NIF: (màxim 10 caràcters)
Domicili social: (màxim 120 caràcters)
Àmbit geogràfic d'actuació principal segons estatuts: local, comarcal, provincial, autonòmic o estatal: (màxim 50 caràcters)
Breu història de l’organització: (màxim 1.350 caràcters)
Missió de l’organització: (màxim 1.020 caràcters)
Forma jurídica de l’organització: (màxim 50 caràcters)
Representant legal: (nom, cognoms i càrrec que ostenta màxim 100 caràcters)
Breu descripció de l'activitat de l'organització: (màxim 1.200 caràcters)

Plantilla (a 31 de desembre de 2019)

S’han de considerar el nombre de persones contractades i no de contractes (és a dir, el nombre total de NIF).
Nombre total de persones treballadores
Nombre total de persones treballadores pertanyents a col·lectius en risc d'exclusió social

Base social (a 31 de desembre de 2019)
Nombre persones voluntàries
Nombre persones sòcies
Nombre actual de persones ateses dels serveis d’atenció a les persones, a 31 de desembre de 2019
Nre. persones ateses en serveis a la infància i la joventut Nre. persones ateses en serveis a la gent gran
Nre. persones ateses en serveis a persones dependents o amb discapacitat Nre. persones ateses en serveis a persones amb problemàtica de salut mental
Nre. persones ateses en serveis específics vinculats a l’àmbit penitenciari Nre. persones ateses en serveis a persones amb drogodependències
Nre. persones ateses en serveis a d'altres col·lectius en situació d'exclusió social Nre. persones ateses en serveis de cohesió i dinamització social
Nre. persones pertanyents a d’altres col·lectius. Especificar

B. DESCRIPCIÓ DE L’EXPERIÈNCIA PROPOSADACategoria a la qual es presenta:A. Governança democràtica
A1. Espais i metodologies innovadores
A.2. Participació persones ateses

B. Transformació social
B.1. Innovació en productes i serveis
B.2. Alt impacte en la comunitat
Títol de l'experiència
Breu descripció de l’experiència (màxim 2.000 caràcters)
Aportació de valor de la iniciativa (màxim 1.000 caràcters)

Descriviu l’aportació de valor que suposa la iniciativa com a resposta als criteris de valoració definits (punt 4 de les bases):

Categoria A1: Impacte en el sistema de governança
Categoria A2: Impacte en la definició de serveis
Categoria B1: Impacte per la creació de nous productes o serveis
Categoria B2: Impacte en la millora de l’entorn de l’organització
Principals objectius assolits (màxim 1.500 caràcters)
Principals resultats – quantitatius i qualitatius - obtinguts (màxim 1.500 caràcters)
Abast de l'experiència (màxim 1.000 caràcters)

Descriviu l'abast de l'experiència com a resposta als criteris de valoració definits (punt 4 de les bases)
Categoria A1: Grups interès implicats i grau de participació
Categoria A2: Espais creats i grau de participació
Categoria B1: Nous productes o serveis
Categoria B2: Retorn social de la iniciativa


Nombre de persones implicades en l'experiència
Nombre de persones treballadores
Nombre de persones membres d'equips directius
Nombre de persones sòcies
Nombre de persones ateses
Nombre de persones voluntàries
Altres (especifiqueu):
Principals factors clau d’èxit de la iniciativa (màxim 1.500 caràcters)
Descripció de les dificultats i reptes superats en el desenvolupament de la iniciativa (màxim 1.500 caràcters)
Resum dels elements innovadors que aporta l’experiència (màxim 1.700 caràcters)
Descripció dels principals factors que permeten la transferència i replicabilitat de l’experiència (màxim 1.700 caràcters)

C. PERSONA DE CONTACTE

Nom i cognoms (màxim 60 caràcters)
Telèfon (màxim 10 caràcters)
Correu electrònic (màxim 40 caràcters)

Materials complementaris

Aquestes dades només seran utlitzades per il·lustrar el recull d'iniciatives final i a nivell estadístic, en cap cas servirà per realitzar una valoració de la candidatura

Logotip de l’organització (màxim 4MB)
Imatges il·lustratives de les activitats presentades (màxim 4MB)
Memòria d’activitats (màxim 4MB)
Memòria de l’organització (màxim 4MB)
Altres (màxim 4MB)

Comments are closed