24/07/2017 – Signatura del Conveni Col·lectiu de Catalunya d’Acció Social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018

2017-07-24 Sigantura CC Acció Social 

Avui dia 24 de juliol de 2017 s’ha procedit a la signatura del Conveni Col·lectiu de Catalunya d’Acció Social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc (2013-2018) per part de La Confederació, la Federació de Serveis a la Ciutadania FSC-CCOO de Catalunya i la Federació d’empleats i empleades dels Serveis Públics FESP- UGT de Catalunya.

Malgrat la delicada situació del sector en aquests darrers anys de crisi producte dels ajustos pressupostaris en els serveis orientats a l’acció social a Catalunya, hem fet un esforç per assolir un acord que permeti disposar d’un marc regulador actualitzat.

A banda de la corresponent adequació a la normativa legal en matèria sectorial i laboral; de la incorporació de millores formals de redactat; i de la revisió de l’àmbit funcional d’acord amb la realitat actual dels serveis; el text del nou conveni incorpora quatre grans novetats:

 • Increment salarial del 1,2 % en els 2 anys de vigència del conveni 2017-2018
  Per a l’any 2017: increment del + 0.4 % amb caràcter retroactiu a 1 de gener de 2017; i per a l’any 2018: increment del + 0.8 %.
 • No revalorització de l’Ad Personam
  S’ha aconseguit que la garantia ad personam, regulada en l’article 8 del conveni, no sigui revaloritzable amb els percentatges d’augment aplicats a les taules salarials pel present conveni.
 • Incorporació d’un nou permís retribuït per assumptes propis
  Per a cada any complet de servei, s’han incorporat 24 hores de permís per assumptes propis, o el que proporcionalment correspongui en funció de la jornada contractada, realitzables en un màxim de 5 dies. Aquest permís s’haurà de comunicar a l’empresa per escrit amb una antelació mínima de 5 dies.  Amb la voluntat de preservar les entitats que a dia d’avui ja estan donant dies de lliure disposició com a permís retribuït, s’ha explicitat en el text que tot aquell personal que ja tingui reconegut un nombre igual o superior de dies o, en el seu cas hores, de permís retribuït per assumptes propis els conservaran com a condició més avantatjosa i no seran acumulables a aquest nou permís. Igualment, i com a millora social, les persones que gaudeixin d’una reducció de jornada pels motius establerts a l’article 45 gaudiran d’aquest permís amb independència del percentatge de reducció que tinguin.
 • Comissió paritària de classificació professional
  Conscients que cal una revisió en profunditat de la classificació professional del conveni col·lectiu, ambdues parts ens hem compromès a constituir una comissió paritària específica per treballar en els propers mesos aquesta qüestió i, quan s’arribi a un acord, elevar-lo a la mesa negociadora per subscriure un acord parcial de conveni.

La jornada anual, regulada en l’article 32, es manté a 1.724 hores amb caràcter general i  1.701 hores per al cicle continuat.

El període d’aplicació del nou conveni serà des de la data del seu registre a l’òrgan competent i els seus efectes en totes les matèries regulades seran amb caràcter retroactiu a 1 de gener de 2017 i fins a 31 de desembre de 2018.

Finalment, recordar que el Conveni Col·lectiu de Catalunya d’Acció Social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2013 – 2018 és d’obligat compliment per a totes les empreses i entitats que presten serveis a Catalunya emmarcats dins l’àmbit funcional del conveni, independentment de la titularitat dels mateixos.

Comments are closed